Google’ın Başarılı Takımlarının Sırrı: Psikolojik Güvenlik

Eğer daha önce Google’un kendi çalışanları için yaptığı Aristo Projesini duymadıysanız, takımlarınızın ve organizasyonlarınızın iyiliği için kesinlikle araştırmanızı tavsiye ederim.

Peki nedir bu Aristo Projesi?

Aristo Projesi, 2012 yılında Google’ın “People Analytics” Departmanı tarafından takımların başarılı olabilmesi için ne gibi karakteristik özellikleri olması gerektiğini ve onları başarıya ne gibi faktörlerin götürdüğünü araştırmak için başlatılan bir projedir.

Google’ın “Yöneticileri Başarılı yapan faktörler nelerdir?” sorusuna cevap arayan Oksijen Projesi’nin (Project Oxygen) yarattığı etkiden sonra, Google araştırmacıları, çalışmaları bu sefer takım seviyesinde başarı üzerine yoğunlaştırarak “Neden bazı takımlar daha başarılı, bazıları daha geride?” sorularının cevabını aramaya başladı.

Yaklaşık 2 sene boyunca 200’den fazla takımın üzerinde (takım büyüklükleri 3 ile 50 arasında değişiyor) yapılan araştırmalar ile başarılı takımlardaki davranış modelleri, takım yapıları, takım yöneticilerinin ve üyelerinin yetenekleri, kabiliyetleri, kaliteleri, kişilikleri incelenip bir “Başarılı takım modeli” oluşturulmaya çalışıldı.

Araştırma sırasında takımdaki oyuncuların nasıl kişiliklere sahip olduğu, utangaç ya da dışa dönük bir yapılarının olup olmadığı, takımdaki bireylerin dışarıda beraber vakit geçirip geçirmedikleri, yemeğe beraber gidip gitmedikleri gibi sosyal açıdan takım dinamiklerini etkileyen bir çok faktörle beraber, takımdaki bireylerin kabiliyetleri, yetkinlikleri, ve duygusal zekalarına yönelik onlarca anket yapıldı.

Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan datalar analiz edildiğinde maalesef takımların nasıl başarılı olduğunu doğrudan ortaya çıkaran bir modelin olmadığı görüldü. Bu durum özellikle bazı Google Yöneticilerinin, başarılı takım en yetenekli bireylerden oluşan takımdır görüşünü de bir nevi çürütmüş oluyordu. Bunu araştırmayı yürüten ekibin başındaki Abeer Dubey’nin sözü ile özetleyecek olursak, aslında denklemdeki “bireylerin kim olduğu” kısmı pek de önemli değildi.

‘‘We had lots of data, but there was nothing showing that a mix of specific personality types or skills or backgrounds made any difference. The ‘who’ part of the equation didn’t seem to matter.’’

Çalışmaya konu olan takımlara bakıldığında, bazı başarılı takımların en yetenekli bireylerden oluştuğu gözlenirken, bazı başarılı takımlarda sosyal yönü kuvvetli bireylerin takıma başarı getirdiği gözlenmiş, bazı takımlarda ise sadece işe odaklanan ve dışarıda görüşmeyen, arkadaşlık bağları kuvvetli olmayan bireylerden oluşan takımların başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Hiyerarşinin kuvvetli olduğu yani güçlü yöneticilerin olduğu bazı takımların, otonomisi yüksek olduğu düşünülen bazı takımlara göre daha başarılı olduğu da gözlemlenen çıktılar arasında yer almakta.

Yine Abeer Dubey’nin değerlendirmesine bakacak olursak, o, bu durumu başarılı takımlar için ortak bir pattern bulamadıkları olarak yorumluyordu.

“At Google, we’re good at finding patterns. And there weren’t strong patterns here.”

Analizler devam ederken Google araştırmacıları, daha önce sosyologlar ve psikologlar tarafından “group norm”ları üzerine yapılan bazı çalışmalarla karşılaştılar. “Norm”lar aslında bir takımın nasıl çalıştığına, nasıl karar verdiğine, nasıl davranış biçimleri sergilediğine, nelerin daha öncelikli ya da değerli olduğuna, takımın çalışma yönteminin nasıl olması gerektiğine kadar bir çok konuda takımın ortak vizyon ve görüşü ile ortaya konulan yazılı olmayan ama etkisi yüksek kararların, kuralların bütünüydü.

Google araştırmacıları, topladıkları dataları bu kez “norm”lar üzerinden değerlendirmeye karar verdiler. Özellikle takım içerisinde yazılı olmayan kuralların olup olmadığına ya da takım kültürlerinin bazı davranışları açıklamada kullanılıp kullanılmadığına baktıklarında karşılaştıkları sonuç her takımın artık “norm” haline gelen, bazı durumlarda kanıksanmış diyebileceğimiz davranışlarının olduğunu gördüler. Bazı takımlarda yöneticilerin otoriter bir tavır sergiledikleri ve takım üyelerinin pek fazla fikir beyan etmedikleri, bazı takımlarda liderler de dahil herkesin sırayla söz hakkı aldığı ve fikirlerini paylaştığı, bazı takımlarda doğum günü kutlama adetlerinin olduğu ve takımdaki herkesin doğum günlerinin kutlandığı, bazı takımlarda ise iş harici hiçbir şeyin konuşulmadığı gibi “norm”ların olduğu görüldü. Araştırmalar devam ettikçe de aslında takımın belirlediği bu normların takımların başarısı ve kendilerini geliştirmeleri ile ilişkisi doğrudan ilişkisi olduğunu fark ettiler.

Buradaki kilit soru ise hangi normların takım başarısında en fazla etkili olduğuydu. Burada da devreye 2008 yılında Carnegie Mellon, MIT ve Union College’da bir grup araştırmacı tarafından kolektif zeka üzerine yapılan çalışmalar girdi.

Bu çalışmada en çok göze çarpan iki norm:
• Konuşma Sırası (Conversational Turn Taking)
• Ortalama Sosyal Sezgisellik (Average Social Sensitivity)

Konuşma Sırası, bir takım ya da gruptaki bireylerin söz hakkı bulması ve fikirlerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir ortamın varlığı ile ilgili bir norm olarak karşımıza çıkıyor. Bu, bazen herkesin bir iş üzerinde konuşabilmesi ya da bazen sadece kendi üzerindeki işlerle ilgili konuşabilmesi olarak düşünülebilir. Ama her durumda takım oyuncularının eşit miktarda fikirlerini dile getirmeleri önemlidir. 2008’de bu çalışmaları yürüten grupta yer alan Anita Wooley’nin dediği gibi, herkes söz hakkı aldığında takım daha iyi iş yaparken sadece bir kişi ya da bir grubun konuştuğu durumlarda kolektif zeka düşme eğilimi gösteriyor.

“As long as everyone got a chance to talk, the team did well, but if only one person or a small group spoke all the time, the collective intelligence declined.”

Ortalama Sosyal Sezgisellik ise ses tonlarına, ifadelerine ve diğer sözsüz ipuçlarına dayanarak başkalarının nasıl hissettiğini sezgisel bir şekilde ifade etmenin bir yolu olarak tanımlanabiliyor. En basit ifadesi ile takımdaki bir oyuncunun üzgün olup olmadığını gözlerine bakarak anlayabilmek bunun bir yolu olarak düşünülebilir. Bu konu ile ilgili yapılan Reading the Mind in the Eyes testine dair linki de buraya bırakıyorum.

Bu iki norm aslında ilk kez ortaya konulan ve bulunan normlar değildi. Psikolojide bunlar “Psikolojik Güvenlik (Psychological Safety)” dediğimiz bir kavramın farklı yönleri olarak daha önceleri de dile getirilmişti.

Psikolojik Güvenliği tanımlayacak olursak, Harvard Business School’da öğretim üyesi olarak görev yapan Amy Edmonson’ın ifadesi ile, takım içerisindeki herhangi bir kişinin, fikrini belirtmesi, en aptalca soruyu sorması, takım içi ya da bireysel hatalardan bahsetmesi veya bir durum ile ilgili endişelerini dile getirmesi gibi şeylerden dolayı cezalandırılmayacağını ve küçük duruma düşürülemeyeceğine inanması durumudur.

“Psychological safety is a belief that one will not be punished or humiliated for speaking up with ideas, questions, concerns, or mistakes.”

Anlaşıldığı üzere Psikolojik Güvenlik olgusu sadece ve sadece yukarıda bahsedilen iki normdan ibaret değildir. Risk alabilme, cesaret gösterebilme, kendini rahat bir şekilde ifade edebilme gibi çok sayıda durumu da bu başlık altında değerlendirebiliriz. Ama Google takımları üzerinde yapılan çalışma sonuçlarına bakıldığında başarılı takımlarda en çok görülen normlar olarak bu iki norm ortaya çıkmıştır.

Peki Psikolojik Güvenlik ortamı sadece herkese söz hakkı vermekle ya da takım oyuncularına birbirlerinin duygularını anlamalarını söylemekle yaratılabilecek bir ortam mıdır? Tabii ki hayır. Yine Amy Edmonson’a gidecek olursak üç basit noktadan bahsedeceğini görebiliriz:

 • İşleri her zaman bir öğrenme süreci olarak değerlendirin:

Günümüzün VUCA dünyasında bilinmeyenlerle baş edebilmek için sürekli öğrenmeye ve herkesin fikrine yani kolektif bilince ihtiyaç duyduğunuzu unutmayın.

 • Hata yapabileceğinizi kabul ederek limitlerinizin farkında olun:

Her zaman bir şeyleri kaçırabileceğinizi ya da hatalar yapabileceğinizi aklınızda tutarak, beraber çalıştığınız ya da direkt olarak size bağlı çalışan kişilerin fikirlerine ihtiyaç duyacağınızı unutmayın.

 • Meraklı olun:

Her zaman sorular sorun, anlamak için, öğrenmek için, öğretmek için, farkındalık oluşturmak için. Bu sayede insanların konuşmalarına zemin hazırlamış olursunuz.

Bu üç hususun, aslına bakılırsa, bir takımın sürekli hatalarından ders alarak kendini geliştirilebilmesi için gerekli olan zemini tüm bireyler için hazırladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Son olarak Aristo Projesi’ne geri dönecek olursak; Google’ın yıllar süren bu çalışması sonucunda takımları başarılı yapan şeyin takımların kimlerden oluştuğundan ziyade ağırlıklı olarak bu yazıda bahsettiğimiz Psikolojik Güvenlik ile beraber aşağıda önem sırasına göre belirtilen faktörler olduğu ortaya çıkmıştır. Önem sırasına göre:

1- Psikolojik Güvenlik: Kısaca,herhangi bir takım oyuncusunun bir hata yapması durumunda cezalandırılmayacağını ya da eleştirilmeyeceğini bilmesi olarak özetleyebiliriz. Araştırmada bahsi geçen takımların kendi içlerinde yarattığı psikolojik güven ortamı başarılı olmalarını sağlayan en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

2- Güvenilirlik: Güvenilirliğin yüksek olduğu takımlarda, takım üyeleri işleri zamanında ve kaliteli şekilde tamamlarlar. Bu takımlarda özellikle önceliklendirme ve ilerleme şeffaf bir şekilde görünür kılınmıştır. Yapılacak işlerin paylaşılarak sahiplenilmesi ve tamamlanması noktasında takım içi güven üst seviyededir.

3- Takım(Organizasyon) Yapısı ve Netlik: Takımın başarısı için takım oyuncularının rolleri anlamaları , kendilerinden beklentilerin ve performanslarının yaratacağı sonuçların farkında olmaları önem taşımaktadır. Bu açıdan hem bireysel hem de takım (hatta organizasyon) seviyesinde uzun ve kısa vadede hedeflerin belirlenmesi, netliği ortaya koymak ve ortak bir anlayış yaratabilmek açısından faydalı olacaktır (bknz: Set Goals with OKRs in Google).

4- Anlam: Takım oyuncularının yaptıkları işlerde ya da ürettikleri çıktılarda bir anlam bulmaları yani bir amaca hizmet ettiklerini bilmeleri ve ürettikleri değerin farkında olmaları takım başarısı için önemli bir faktördür. Burada takım oyuncularının her biri için bu anlamın değişeceği unutulmamalıdır: finansal olarak güvende olmak, ailelerine destek olmak, kendilerini gösterebilmek, takımın başarısına katkı sağlamak gibi.

5- Etki: Takım oyuncularının ürettikleri çıktıların değer taşıdığını hissetmesi, değişim yaratacağına inanması ve organizasyonun ya da takımın faydasına olduğunu bilmesi takım başarısı için fark yaratan önemli bir faktördür. Takım oyuncularının yaptıkları çalışmaların kendi kişisel gelişimlerini ve ilerlemelerini sağladığını bilmesi burada ortaya çıkacak etkiyi daha da artıracak noktalardan bir tanesidir.
Google ayrıca bu 5 noktayı nasıl değerlendirebileceğimize dair bir rehber hazırlayarak bizlere sunmuş durumda (bknz: Team Effective Discussion Guide). Bir sonraki yazıda bu rehberi temel alarak online bir platform üzerinden bir takıma nasıl bir değerlendirme yaptığımızı ayrıca paylaşacağım.

Bu 5 faktörün haricinde, araştırmanın diğer önemli çıktısı ise Google’da yer alan bazı kalıplaşmış inanışları yıkmış olmasıdır. İnanılanın aksine;

 • Özellikle bireysel performansın
 • Takım içindeki bireylerin görev süresinin uzunluğunun
 • Takım büyüklüğünün
 • Bireysel yetkinliklerin
 • Takım oyuncularının dışa dönük olmalarının

takımların başarıları ile doğrudan bir ilişkilerinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

Kaynaklar:

Hata yapabileceğini kabul ederek limitlerinizin farkında olun.

ACM Takımı

Tüm Yazıları
Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bültene Üye Ol


ARAMA

K.V.K.K. Metni

ACM AGİLE İNTERNET SİTESİ
KVK BİLGİLENDİRME METNİ

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“ACM Agile” veya “Şirketimiz”) olarak, “https://www.acmagile.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu ACM Agile İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, “https://www.acmagile.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak ACM Agile tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi https://www.acmagile.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/iletisim Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile internet sitesi üyelik şifreniz https://www.acmagile.com/kayit Agile danışmanlarımız tarafından yazılan blog yazılarına erişim sağlamak, yorum yapmak, yazarlarımız ile iletişime geçmek ve kendi içeriklerinizi oluşturabilmek için ACM Agile internet sitesi üyeliğinizi oluşturmak.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile’ı nereden duydunuz? https://www.acmagile.com/egitimler Eğitim kaydınızı oluşturmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/uzmanlarimiz Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Sektörünüz, e-posta adresiniz https://www.acmagile.com(Çevik dönüşümü merak ediyor musun?) Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak.
Ad, soyadı, e-posta adresi, şirket bilgisi ve unvan https://www.acmagile.com ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek.
Ad, soyadı, e-posta adresi Bize görüşlerinizi bildirin


Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus ACM Agile’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcısına (Gmail) aktarmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal müşteri olma başvurunuz esnasında veya eğitim katılımcısı olma başvurunuz esanasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, müşteri/eğitim katılımcısı olma başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz müşterilerimize/eğitim katılımcılarımıza hizmet teminini sağlamak amacıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ACM Agile, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde ACM Agile, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ACM Agile’ın sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, ACM Agile sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimiz KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi: Hande Santur Aslan, 0212 268 78 40, hande.aslan@acmagile.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Elektronik İleti Metni

PRIVACY NOTICE FOR MEMBERSHIP

Pursuant to this Privacy Notice, we aim to inform the website members about the personal data processing activities conducted by our company; ACM Agile.

 1. Who We Are

  As ACM Agile (“Company” or “Our Company” or “ACM Agile” or “We”) the utmost diligence is shown in accordance with the principles defined in the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and its secondary legislation (“GDPR Legislation”) when processing and protecting the personal data of our website members.

 2. What Data Do We Collect

  Your name/surname, e-mail address, job title, company name and country name are processed in accordance with the GDPR Legislation.

 3. Methods of Obtaining Personal Data, Processing Purpose and Methods

  Your personal data is procured electronically, in compliance with the GDPR Legislation, through the Membership Form, at the moment of website registration process directly by you. The processing of data relies on the legal ground listed within the GDPR Legislation.

  The abovementioned personal data is processed by Our Company in connection with contractual obligation and legitimate interest, in a limited and measured manner, in virtual platforms, automatically or manually to, create your membership, communicate with you, getting your opinions and thoughts, carrying out our corporate communication processes, managing the complaints and requests filed with the Company, in accordance with the GDPR Legislation.

  Our company will not process your personal data without your explicit consent, except for the reasons stated above.

 4. Sharing of Personal Data

  Your personal data listed in this Privacy Notice is shared with in a written electronic format, automatically, the following parties/entities to perform the functions listed under to get your feedbacks through this Form, to communicate with you, conduct commercial activities and operations, to perform legal obligations and duties while being strictly bound by the 5th and 9th Articles of the GDPR, only with our service providers.

  The persons listed are obligated to process, store, and protect your personal data, which forms the foundational relationship between them and Our Company, in a limited and measured manner and in compliance with the relevant GDPR provisions, and the processing done towards your personal data is under the supervision of ACM Agile.

 5. Protection of Personal Data

  Our Company takes the necessary technical and administrative precautions in accordance with the GDPR to ensure the prevention, protection, and security of the access to your personal data by unauthorized persons, erroneous processing of your personal data, disclosure of your personal data, and prevention of the erasure/editing of this data in an unlawful manner.

  Your personal data is housed in electronic medium in accordance with the purpose listed above, authorized persons will have access to the company database and the relevant person’s email accounts.

  In line with data protection principles, we only keep your data for as long as we need it for, which will be at least for the duration of your membership.

  Your personal data is erased, destructed, or anonymized in compliance with the provisions of the GDPR and in accordance with the details described in Our Company’s Procedure for the Protection and Privacy of Personal Data and the Retention and Destruction of Personal Data.

  In cases where your personal data is damaged due to a hostile attack against the physical archives and/or the servers and/or other systems of ACM Agile, or access/disclosure is gained by third parties, Our Company shall notify the relevant authorities in accordance with Article 55 of the GDPR, including the competent and authorized personal data protection authority, in accordance with Article 33 of the GDPR detailing breach notification rules.

 6. Right to be Informed

  In accordance with the relevant provisions detailed in Article 13 and 14 of the GDPR, the right to be informed can be initiated by the data subject and/or user by contacting Our Company of purposes of:

  Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

  Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

  Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

  Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

  You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

  If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at hande.aslan@acmagile.com.

  We may update this Privacy Notice from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. Any updates will be posted on our website, and we recommend checking it periodically.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

ACM AGİLE E-BÜLTEN ÜYELERİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ACM Agile”) olarak siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu ACM Agile E-Bülten Üyelerine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in ACM Agile E-Bülten üyelerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

  ACM Agile tarafından, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden ACM Agile Bülten’e Kayıt Ol sayfası aracılığıyla doğrudan siz e-bülten üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir. 

  Söz konusu kişisel verilerinize ilişkin olarak ACM Agile’ın veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

  Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
  Ad/Soyadı Siz E-Bülten üyelerimize hitap edilebilmesi, istek, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi.   KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.
  E-posta  E-Bülten gönderimini ve açık rızanız dahilinde ACM Agile adına diğer ticari elektronik iletilerin iletilmesi, Şirketimiz’in ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak ve ACM Agile markası tanınırlığını artırmak, pazarlama ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi. KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.

  ACM Agile yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ilgili amaçlarla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, siz e-bülten üyelerimize bültenin gönderimini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup ACM Agile’ın denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

  Şirketimiz, siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerinizi ACM Agile E-Bülten ve diğer ticari elektronik iletilerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın dış hizmet sağlayıcılarına (Drive, Inbox, Next4biz) aktarmaktadır.

  Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Gmail) aktarmaktadır.

  Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

  Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında, (ii) Fiziki ortamda: Yalnızca ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

  ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel veriler Pazarlama departmanının dosyasında ve yetkili kişilerin e-posta kutularında, ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi sona erdirene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği E-Bülten üyeliğinizin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

  ACM Agile’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 6. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

  Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

  Hande Santur Aslan 0212 268 78 40 hande.aslan@acmagile.com

  İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

  Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize bildirilecektir.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi