Çevik Sözlük

Agile konusunda hiçbir terime yabancı kalmayın

Çevik sözlüğü zenginleştirmek ister misiniz?

Çevik sözlüğümüze siz de katkıda bulunun.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z
A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z

A

Acceptance Criteria (Kabul Kriteri)

Takımların bir Product Backlog maddesi için "Bitti Tanımı" ile uyumlu teknik kalite çerçevesinde, hangi iş gereksinimlerini gerçekleştirmesi gerektiğini öngörmesine, test senaryoları hazırlamasına yardımcı olan ayrıntılı bilgilerdir.

Agile

Bir organizasyonun yeni koşullara uyum sağlayabilme ve yeni iş fırsatları yaratmak için yönünü değiştirebilme yeteneğidir.

Agile Release Train

Bir geliştirme değer akışında bir veya daha fazla çözümü artırımlı olarak geliştiren, sunan ve sıklıkla çalıştıran Agile takımlardan oluşan uzun ömürlü bir takımdır.

B

Burn Down Chart

Kalan iş miktarını gösteren grafik. X ekseni zamanı y ekseniyse kalan iş miktarını gösterir. İş miktarı, adet, story point vb. bir birim olabilir.

Bottleneck

Tüm iş akışını kesintiye uğratan, süreci geciktiren ve olası değer yaratımını azaltan iş aşamasıdır.

C

Cross-Functional Team

Ortak hedefe ulaşmak için uçtan uca işin tamamından sorumlu takım üyelerinden oluşan ve değer üretimi için gerekli tüm yetkinliklere/uzmanlıklara sahip olan takımlar.

Chapter

Aynı Tribe içerisindeki benzer yetkinliklere sahip ve aynı uzmanlık alanında çalışan kişilerden oluşan takım.

Chapter Lead

Lideri olduğu Chapter seviyesinde uzmanlık bilgisine sahip, Chapter’ındaki çalışanların potansiyellerinin yönetiminden, yetkinliklerin gelişiminden sorumlu olan, Chapter içinde bilgi ve beceri paylaşımlarının artırılması için gerekli ortamı sağlayan, varsa eğer zorlukların veya problemlerin çözümünde yol gösteren ve takımına koçluk yapan kişidir.

Continuous Delivery Pipeline (CDP)

Yeni işlerin fikir aşamasından başlayarak talebe bağlı olarak değer yaratacak şekilde yayımlanmasını sağlamak için gereken iş akışlarını, faaliyetleri ve otomasyonu kapsayan bir yapıdır.

D

Daily Scrum

Sprint sırasında her gün Developer’lar tarafından günü planlamak için yapılan 15 dakikalık toplantı.

Definition of Done (DoD)

Development Team tarafından belirlenen, incrementin Sprint sonlarında istendiğinde canlıya alınmasına olanak sağlayan “bitti” tanımı.

Developers

Sprint sonlarında canlıya alınabilecek kalitede ve olgunlukta bir increment çıkartan Scrum Takımının herhangi bir üyesi.

E

Empiricism

Kompleks problemlerin çözümü için geçmiş verilere ve gözleme dayalı yaklaşım. Empiricism şeffaflık, gözlem, adaptasyon üzerine kuruludur.

F

Forecast (Tahmin)

Developer’ların Sprint sonunda Product Backlog’daki bitirmeyi öngördüğü işler (PBI’lar).

I

Increment

Önceki incrementlere eklenen, çalışır ürün parçacığı. Tüm incrementlerin toplamı ürünü tanımlar.

Interdisciplinary (İnterdisipliner)

Ortak bir konuda, belirli disiplin bilgisine farklı disiplinlerin katkıda bulunması

Iteration

Agile takımların ve ART'ların bireysel ve toplu olarak PI hedeflerine doğru çalışırken artan müşteri değeri sağladığı standart, sabit süreli bir zaman aralığıdır.


K

Kanban Board

Kanban System’in görselleştirilmiş halidir ve en basit haliyle iş akışını, iş akışında değer yaratan iş maddelerini içerir.

Kanban Card

Kanban Board’daki her bir iş maddesinin görselleştirilmiş halidir. Olgun bir Kanban System’daki Kanban Card’lar ile temsil edilen her bir iş maddesi, iş akışını tamamladığında işin paydaşları için değer yaratan çalışan çözüm/ürün/servis parçasıdır.

Kanban Olgunluk Modeli

Organizasyonlar içindeki yaygın evrimsel değişim kalıplarını tanımlayan bir modeldir. Bu model, organizasyonel çeviklik, esneklik ve yeniden yapılanma için bir yol haritası olarak hizmet edebilir.


Kadans

Teslim edilen işi gözden geçirmek, koordine etmek veya iyileştirmek amacıyla bir veya daha fazla hizmetten geri bildirim sağlayan bir toplantı veya inceleme türü.


L

Lead Time

İş akışındaki bir nokta ile iş akışındaki başka bir nokta arasındaki zaman farkı (ör. dakika, saat, gün vb.)

M

Minimum Viable Product (MVP)

Takımın, müşterilerden minimum eforla maksimum bilgiyi ve doğrulamayı almasını mümkün kılan ürün versiyonudur.

Multidisciplinary (Multidisipliner)

Ortak bir konuda, herkesin bir diğerinin ne yaptığı ile ilgilenmesine gerek kalmadan kendi işini yapması

N

Negotiation (Müzakere)

Birbirinden birtakım şeyler elde etmek isteyen kişilerin, kurumların, devletlerin, diğer tarafı ikna etmek ve etkilemek suretiyle, kendi istekleri gibi düşünmelerini ve taleplerini kabul etmelerini sağlamaya odaklanan bilgi ve hüner sergiledikleri bir iletişim ve karar verme süreci

O

Organizasyonel Çeviklik

Bir organizasyonun yeni koşullara uyum sağlayabilme ve yön değiştirebilme yeteneğidir. Şirket stratejilerine uyumlu, hızla adapte olabilen, öğrenen ve sürekli değer üreten çevik bir organizasyonun yaratılmasını hedefler.

P

Product Backlog

Product Owner tarafından yönetilen, ürünle ilgili yapılması istenen tüm işlerin sıralı listesi. Product Backlog yaşayan, canlı bir listedir, sürekli değişebilir.

Product Backlog Refinement

Sprint sırasında Product Owner ve Developer’ların Product Backlog’daki işleri olgunlaştırdığı, detaylandırdığı, parçaladığı aktivitelere verilen genel ad.

Product Owner

Ürünün değerini maksimize etmeye çalışan Scrum rolü. Bunu Product Backlog’daki business değeri yüksek işlerle, teknik gereksinimleri optimize ederek yapmaya çalışır.

Product Backlog Item (PBI)

Ürünün gelecekteki bir sürümünde yapılacak bir değişiklik (örneğin bir özellik, işlev, gereksinim, geliştirme veya düzeltme). Daha yüksek öncelikli Product Backlog Item’ları, genellikle daha düşük öncelikli olanlardan daha net ve daha ayrıntılıdır.

R

Ready (Hazır)

Product Owner ve Developer’lar arasında, Sprint planlamaya alınacak işlerin olgunluk ve yeterlilik seviyesini belirleyen ortak anlayış.

S

Scrum

Kompleks problemleri adreslemek için kullanılan Scrum Guide’da tanımlanan çerçeve.

Scrum Board

Scrum Team’in Sprint’e aldığı işleri takip etmek için kullandığı fiziksel tahta. Genelde Sprint Backlog’u yönetmek için kullanılır.

Scrum Guide

Scrum’ın Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından yazılmış ve yayınlanmış tanımı.

Scrum Master

Scrum çerçevesinin doğru uygulanması, organizasyonda yaygınlaştırılmasından sorumlu Scrum Takımı’ndaki bir rol.

Scrum Team

Developer’lar, Product Owner ve Scrum Master’dan oluşan self organize takım.

Scrum Values

Scrum çerçevesini sağlamlaştırmak için var olan değerler: Taahhüt, odak, açıklık, saygı ve cesaret.

Self Organisation

Belirli bir hedef ve sınırlar çerçevesinde var olan yönetim şekli. Self organize takımlar belirlenen amaca ulaşabilmek için kendi taktik, plan ve yöntemlerini belirleyerek hareket ederler.

Sprint

Maksimum 1 ay süren, diğer Scrum event ve aktivitelerini içine alan, biri bittiğinde aralıksız diğerinin başladığı süre.

Sprint Backlog

Sprint Goal’e ulaşmak için Developer’lar tarafından Product Backlog’dan seçilen PBI‘lar ve bu PBI’ları nasıl hayata geçirileceğini gösteren plan.

Sprint Goal

Sprintin amacını özetleyen kısa hedef.

Sprint Planning

1 aylık Sprint için maksimum 8 saat olan, Scrum Takımı’nın Product Backlog üzerinde gözlem yaparak bir sonraki Sprint’i planladıkları etkinlik.

Sprint Retrospective

1 aylık Sprint için maksimum 3 saat olan, Scrum Takımı’nın Sprint sonlarında Sprint’i değerlendirdikleri ve iyileştirme aktivitelerini belirledikleri etkinlik.

Sprint Review

1 aylık Sprint için en fazla 4 saat olan, Scrum Takımı ve paydaşların tamamlanan işi ve miktarını görerek, değişen pazar ve ihtiyaçlar doğrultusunda sonraki Sprint’lerin işlerini Product Backlog’a yansıttıkları etkinlik.

Stakeholder (Paydaş)

Scrum Takımı’nın dışında, ürünle ilgilenen veya bilgisiyle ürünün geleceğine şekil verebilecek kişiler. Product Owner tarafından temsil edilirler ve Review etkinliklerinde Scrum Takım’larıyla aktif bir şekilde iletişim kurarlar.

Squad

Agile pratikleri uygulayan, multi-disipliner yetkinlikteki, aynı hedef etrafında çalışan takımlar.

Single Source of Truth (Tek Gerçek Kaynak)

Bir kuruluşun iş kararları alırken kuruluştaki herkesin aynı verileri kullanmasını sağlamak için bilgi mimarisinin bir parçası olarak uygulayabileceği nihai kaynak

Self-Managing

Çapraz fonksiyonel Scrum takımları her Sprint’te hedeflenen değeri yaratmak için gerekli tüm becerilere sahiptir. Aynı zamanda, takım kendi kendini yönetir; kimin neyi, ne zaman ve nasıl yapacağına takım içerisinde karar verilir.


T

Technical Debt (Teknik Borç)

İdeal olmayan tasarım kararlarından dolayı, ürünün toplam sahip olma maliyetini artıran, ürününün bakımıyla ilgili gelecekte çıkması olası belirsiz aktiviteler. Farkında olmadan yapılabildiği gibi, bilerek hızlı pazara çıkabilme kararlarıyla bilinçli olarak da oluşabilir.

Takım Anlaşması

Takımın etkin, mutlu ve ahenk içerisinde çalışabilmesi için, takım değerlerini, üyelerin birbirlerinden beklentilerini, iş yapış şekillerini içeren ve bu konuda takımdaki herkes tarafından ortak bir anlayış oluşturan sözleşmedir.

Timebox

Bir aktivite veya olay için belirlenmiş maksimum süre. Scrum, zaman sınırlamasını tüm Scrum etkinlikleri ve açık uçlu veya belirsiz görevleri somut olarak tanımlamak için bir araç olarak kullanır.

Tribe Lead

Squad’ların en uygun şartlarda çalışmasından, kendi kararlarını verip uygulayabilecekleri ortamı yaratmaktan sorumlu kişi.

Tasarım Odaklı Düşünme

Müşteri odaklı bir geliştirme sürecidir. Bu süreç, yaşam döngüsü boyunca hem karlı hem de sürdürülebilir, arzu edilen ürünler yaratmayı hedefler. Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini merkeze alarak, yenilikçi ve değer katan çözümler sunar.

V

Velocity/Hız

Opsiyonel ancak yaygın kullanılan, takımın bir Sprint’te ürünün ne kadarını tamamladığını gösteren gösterge.

W

Work in Progress (WIP)

İş listesinde olan ve üzerinde çalışılmaya başlanmış, paraleldeki iş sayısı.

Bültene Üye Ol


ARAMA

K.V.K.K. Metni

ACM AGİLE İNTERNET SİTESİ
KVK BİLGİLENDİRME METNİ

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“ACM Agile” veya “Şirketimiz”) olarak, “https://www.acmagile.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu ACM Agile İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, “https://www.acmagile.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak ACM Agile tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi https://www.acmagile.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/iletisim Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile internet sitesi üyelik şifreniz https://www.acmagile.com/kayit Agile danışmanlarımız tarafından yazılan blog yazılarına erişim sağlamak, yorum yapmak, yazarlarımız ile iletişime geçmek ve kendi içeriklerinizi oluşturabilmek için ACM Agile internet sitesi üyeliğinizi oluşturmak.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile’ı nereden duydunuz? https://www.acmagile.com/egitimler Eğitim kaydınızı oluşturmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/uzmanlarimiz Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Sektörünüz, e-posta adresiniz https://www.acmagile.com(Çevik dönüşümü merak ediyor musun?) Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak.
Ad, soyadı, e-posta adresi, şirket bilgisi ve unvan https://www.acmagile.com ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek.
Ad, soyadı, e-posta adresi Bize görüşlerinizi bildirin


Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus ACM Agile’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcısına (Gmail) aktarmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal müşteri olma başvurunuz esnasında veya eğitim katılımcısı olma başvurunuz esanasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, müşteri/eğitim katılımcısı olma başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz müşterilerimize/eğitim katılımcılarımıza hizmet teminini sağlamak amacıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ACM Agile, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde ACM Agile, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ACM Agile’ın sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, ACM Agile sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimiz KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi: Hande Santur Aslan, 0212 268 78 40, hande.aslan@acmagile.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Elektronik İleti Metni

PRIVACY NOTICE FOR MEMBERSHIP

Pursuant to this Privacy Notice, we aim to inform the website members about the personal data processing activities conducted by our company; ACM Agile.

 1. Who We Are

  As ACM Agile (“Company” or “Our Company” or “ACM Agile” or “We”) the utmost diligence is shown in accordance with the principles defined in the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and its secondary legislation (“GDPR Legislation”) when processing and protecting the personal data of our website members.

 2. What Data Do We Collect

  Your name/surname, e-mail address, job title, company name and country name are processed in accordance with the GDPR Legislation.

 3. Methods of Obtaining Personal Data, Processing Purpose and Methods

  Your personal data is procured electronically, in compliance with the GDPR Legislation, through the Membership Form, at the moment of website registration process directly by you. The processing of data relies on the legal ground listed within the GDPR Legislation.

  The abovementioned personal data is processed by Our Company in connection with contractual obligation and legitimate interest, in a limited and measured manner, in virtual platforms, automatically or manually to, create your membership, communicate with you, getting your opinions and thoughts, carrying out our corporate communication processes, managing the complaints and requests filed with the Company, in accordance with the GDPR Legislation.

  Our company will not process your personal data without your explicit consent, except for the reasons stated above.

 4. Sharing of Personal Data

  Your personal data listed in this Privacy Notice is shared with in a written electronic format, automatically, the following parties/entities to perform the functions listed under to get your feedbacks through this Form, to communicate with you, conduct commercial activities and operations, to perform legal obligations and duties while being strictly bound by the 5th and 9th Articles of the GDPR, only with our service providers.

  The persons listed are obligated to process, store, and protect your personal data, which forms the foundational relationship between them and Our Company, in a limited and measured manner and in compliance with the relevant GDPR provisions, and the processing done towards your personal data is under the supervision of ACM Agile.

 5. Protection of Personal Data

  Our Company takes the necessary technical and administrative precautions in accordance with the GDPR to ensure the prevention, protection, and security of the access to your personal data by unauthorized persons, erroneous processing of your personal data, disclosure of your personal data, and prevention of the erasure/editing of this data in an unlawful manner.

  Your personal data is housed in electronic medium in accordance with the purpose listed above, authorized persons will have access to the company database and the relevant person’s email accounts.

  In line with data protection principles, we only keep your data for as long as we need it for, which will be at least for the duration of your membership.

  Your personal data is erased, destructed, or anonymized in compliance with the provisions of the GDPR and in accordance with the details described in Our Company’s Procedure for the Protection and Privacy of Personal Data and the Retention and Destruction of Personal Data.

  In cases where your personal data is damaged due to a hostile attack against the physical archives and/or the servers and/or other systems of ACM Agile, or access/disclosure is gained by third parties, Our Company shall notify the relevant authorities in accordance with Article 55 of the GDPR, including the competent and authorized personal data protection authority, in accordance with Article 33 of the GDPR detailing breach notification rules.

 6. Right to be Informed

  In accordance with the relevant provisions detailed in Article 13 and 14 of the GDPR, the right to be informed can be initiated by the data subject and/or user by contacting Our Company of purposes of:

  Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

  Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

  Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

  Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

  You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

  If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at hande.aslan@acmagile.com.

  We may update this Privacy Notice from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. Any updates will be posted on our website, and we recommend checking it periodically.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

ACM AGİLE E-BÜLTEN ÜYELERİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ACM Agile”) olarak siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu ACM Agile E-Bülten Üyelerine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in ACM Agile E-Bülten üyelerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

  ACM Agile tarafından, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden ACM Agile Bülten’e Kayıt Ol sayfası aracılığıyla doğrudan siz e-bülten üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir. 

  Söz konusu kişisel verilerinize ilişkin olarak ACM Agile’ın veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

  Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
  Ad/Soyadı Siz E-Bülten üyelerimize hitap edilebilmesi, istek, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi.   KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.
  E-posta  E-Bülten gönderimini ve açık rızanız dahilinde ACM Agile adına diğer ticari elektronik iletilerin iletilmesi, Şirketimiz’in ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak ve ACM Agile markası tanınırlığını artırmak, pazarlama ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi. KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.

  ACM Agile yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ilgili amaçlarla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, siz e-bülten üyelerimize bültenin gönderimini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup ACM Agile’ın denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

  Şirketimiz, siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerinizi ACM Agile E-Bülten ve diğer ticari elektronik iletilerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın dış hizmet sağlayıcılarına (Drive, Inbox, Next4biz) aktarmaktadır.

  Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Gmail) aktarmaktadır.

  Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

  Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında, (ii) Fiziki ortamda: Yalnızca ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

  ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel veriler Pazarlama departmanının dosyasında ve yetkili kişilerin e-posta kutularında, ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi sona erdirene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği E-Bülten üyeliğinizin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

  ACM Agile’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 6. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

  Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

  Hande Santur Aslan 0212 268 78 40 hande.aslan@acmagile.com

  İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

  Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize bildirilecektir.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi