KVKK Aydınlatma Metni

ACM AGILE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık A.Ş. (“ACM Agile” veya Şirketimiz”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ACM Agile’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), KVKK’ya bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi, Şirketimiz faaliyetleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 638311 sicil numarasıyla kayıtlı, “Esentepe Mh. Villa Cd. Seba Apt. No:5A Şişli/İSTANBUL” adresinde mukim ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi, KVKK uyarınca, Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz ACM Agile tarafından;

 • Sunulan ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri haberdar etmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerimize ilişkin ihtiyaçlarınızın belirlenmesi ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak teklif oluşturulması ve sonrasında hizmet verilmesi,
 • Müşteri sözleşmesinin imzalanabilmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • İstek, talep, şikâyet ve her türlü müşteri destek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,
 • Müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerini yönetmek,
 • İnternet sitesi ziyaretçilerine yönelik istatistiki raporlama çalışmalarında bulunmak,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanabilmesi, denetlenmesi ve icrası,

amaçlarıyla KVKK’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta KVKK’da ve sair mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, yasal yükümlülüklerden dolayı ACM Agile’ın satış, pazarlama, eğitim ve kurumsal iletişim biriminde çalışan yetkililere, danışmanlara ve amirlerine, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olunan bankalara ve finans kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlara ve ACM Agile’ın hissedarlarına, hissedarlarının çoğunluk hisselerini elinde bulundurduğu ve/veya yönetim hakkına sahip olduğu bağlı şirketlere ve bilgi işlem hizmetleri alınan anlaşmalı firmanın veri tabanlarına KVKK’nın 8/1 ve 2 fıkrası uyarınca açık rızanız, diğer kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması için taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati için ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermeden veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılacaktır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; ACM Agile internet sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü veya yazılı olarak, elektronik ya da fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel veriler ACM Agile’a ait internet sitesi üzerinden veya ACM Agile çalışanları aracılığıyla ACM Agile ile temasa geçmeniz halinde KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası ve aynı maddenin 2. fıkrasının a-c-ç-d-f bentleri uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ACM Agile’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemekteyiz.

5. İlgili Kişinin Hakları

Dilediğiniz zaman ACM Agile’a başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • KVKK’ya uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. KVKK kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak ACM Agile’a iletebilir, detaylı bilgi almak için ACM Agile’ın internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 1. Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Esentepe Mh. Villa Cd. Seba Apt. No:5A Şişli/İSTANBUL” adresine iletilmesi,
 2. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca ACM Agile’a daha önce bildirilen ve ACM Agile’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (hande.aslan@acmagile.com) adresine iletilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ACM Agile tarafından reddedilecektir.

ACM Agile’ın işbu Aydınlatma Beyanında KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma Beyanında yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

ARAMA

K.V.K.K. Metni

Ticari Elektronik İleti Metni