Cynefin Modeli: Karar Vermede Etkili Bir Rehber

Karmaşıklığın giderek arttığı dünyada, karar verme süreci bazen zorlu bir görev haline gelebiliyor. İşte tam da bu noktada Cynefin Modeli devreye giriyor. Cynefin Modeli, karar verme sürecinde karmaşıklığı anlamamızı ve yönetmemizi sağlayan bir çerçevedir. Bu model, özellikle iş dünyasında, yönetimde ve liderlikte etkili bir araç olarak kullanılır.

Cynefin Modeli: Karar Vermede Etkili Bir Rehber

Karmaşıklığın giderek arttığı dünyada, karar verme süreci bazen zorlu bir görev haline gelebiliyor. İşte tam da bu noktada Cynefin Modeli devreye giriyor. Cynefin Modeli, karar verme sürecinde karmaşıklığı anlamamızı ve yönetmemizi sağlayan bir çerçevedir. Bu model, özellikle iş dünyasında, yönetimde ve liderlikte etkili bir araç olarak kullanılır.

Cynefin Modeli Nedir?

Cynefin Modeli, karmaşık problemleri ve durumları anlamlandırmak için kullanılan bir düşünce modelidir. Cynefin, Galli dilinde "ev" veya "yerleşim yeri" anlamına gelir. Model, karmaşıklığı beş farklı alana ayırarak anlamamızı kolaylaştırır.

Cynefin Modeli'nin Temel Bileşenleri


 • Anlaşılır Alan (Obvious Domain): Bu alan, belirli bir problemin açık ve önceden bilinen çözümleri olduğu durumları kapsar. Sorunlar, basit ve doğrudan yanıtlarla çözülebilir. Burada doğru olanı yapmak kolaydır.


 • Karmaşık Alan (Complicated Domain): Karmaşık alan, bilgi ve uzmanlık gerektiren durumları içerir. Problemler, analiz ve araştırma yaparak çözümlenebilir. Ancak burada birden fazla doğru cevap olabilir.


 • Karmaşıklaşan Alan (Complexifying Domain): Karmaşıklaşan alan, nedensellik ilişkilerinin net olmadığı durumları ifade eder. Burada deneyim, hızlı tepki ve etkileşim önemlidir. İşte Agile prensipler de tam da burada devreye girer.


 • Kaotik Alan (Chaotic Domain): Kaotik alan, kontrolün tamamen kaybolduğu durumları temsil eder. Burada hızlı hareket etmek ve durumu yönetmek için acil önlemler almak gerekebilir.


Cynefin Modeli, organizasyonların karmaşıklık düzeylerini anlamalarına ve hangi alanda olduklarını belirlemelerine yardımcı olur. Bu da doğru yaklaşımı seçmelerine ve kararlarını daha etkili bir şekilde almalarına olanak tanır.

Cynefin Modeli'nin Temel İlkeleri


 • Karmaşıklık Düzeyine Duyarlılık: Cynefin Modeli'nin temel ilkesi, organizasyonların kararlarını karmaşıklık düzeyine göre yapmaları gerektiğini vurgular. Her problem veya durum, basit, karmaşık, komplike, ya da kaotik olabilir. İlk adım, karmaşıklık düzeyini tanımaktır.


 • Bağlamın Önemi: Model, bağlamın karar vermede kritik bir rol oynadığını kabul eder. Kararlar, durumun bağlamına göre şekillendirilmelidir. Aynı problem farklı bağlamlarda farklı bir yaklaşım gerektirebilir.


 • Deneme ve Hata Yoluyla Öğrenme: Cynefin Modeli, karmaşık ve karma durumlar için deneme ve hata yoluyla öğrenmeyi teşvik eder. Bu tür durumlar kesin çözümlere sahip değildir, bu nedenle organizasyonlar yeni yaklaşımları denemeli ve başarısızlık durumunda ders çıkarmalıdır.


 • Netlik ve Belirsizlik Ayrımı: Model, netlik ve belirsizlik arasındaki farkı anlamamız gerektiğini vurgular. Net durumlar, neden-sonuç ilişkileri net olan basit veya karmaşık durumları ifade eder. Belirsiz durumlar ise neden-sonuç ilişkilerinin net olmadığı karma ve kaotik durumları içerir.

Cynefin Modelini Anlamak

Cynefin Modeli, karmaşık problemleri anlama ve ele alma konusunda organizasyonlara rehberlik eder. Model, problemleri beş farklı alana ayırarak anlamamıza yardımcı olur. Bu alanlar, "Basit/Bariz," "Karmaşık," "Komplice," "Kaotik," ve "Boşluk/Geçiş" alanlarıdır. Her alan belirli türde problemleri temsil eder ve organizasyonlar, hangi alanda olduklarını tanımlayarak uygun stratejiler geliştirebilirler. Örneğin, basit durumlar için standart çözümler vardır, ancak karmaşık durumlar daha fazla analiz ve uzmanlık gerektirir. Modeli anlamak, organizasyonların problemleri daha iyi anlamalarına ve doğru kararlar almalarına yardımcı olur.

Karmaşık Durumların Tanımlanması

Karmaşık durumlar, nedensellik ilişkilerinin net olmadığı durumları ifade eder. Organizasyonlar, karmaşık durumları tanımlamak için analiz ve gözlem yapmalıdır. Bu durumların özgüllüğünü ve belirsizliğini anlamak, daha iyi çözümler bulmalarına yardımcı olur. Örneğin, bir organizasyon pazarlama stratejilerini karmaşık bir pazarda uyarlamaya çalışıyorsa, karmaşık durumları tanımlamak, hedef kitleye nasıl ulaşacakları ve etkili stratejiler geliştirecekleri konusunda rehberlik eder.


Çözümsüzlüğe Yaklaşım


Çözümsüzlük durumları, belirsizlik ve kaosun hüküm sürdüğü bir durumu ifade eder. Bu tür durumlar hızlı tepki ve acil önlemler gerektirebilir. Organizasyonlar, çözümsüzlük durumlarına nasıl yaklaşacaklarını düşünmelidir. Model, organizasyonlara bu tür durumlarla başa çıkarken hızlı kararlar almalarını ve sürekli olarak durumu yönetmelerini önerir. Örneğin, bir kriz anında organizasyonlar, hızlı iletişim ve acil eylem planları oluşturarak çözümsüzlük durumlarına yaklaşabilirler. Model, bu tür durumlarla başa çıkma stratejilerini anlamamıza yardımcı olur.


Karar Verme Stratejileri

Karar verme stratejileri, organizasyonların her bir karmaşıklık düzeyinde nasıl kararlar alacaklarını belirler. Bu stratejiler, farklı alanlardaki problemlere uygun yaklaşımları içerir. Ayrıca, organizasyonların farklı alanlar arasındaki geçişleri nasıl yöneteceklerini de ele alır. Karar verme stratejileri, organizasyonlara kararlarını daha etkili bir şekilde alabilmeleri için kılavuzluk eder.

Basit Durumlar İçin Stratejiler

Basit durumlar, önceden belirlenmiş ve açık çözümlere sahiptir. Bu nedenle organizasyonlar, bu tür problemleri çözmek için standart iş süreçleri ve prosedürler geliştirirler. Örneğin, bir teknik sorunun basit bir çözümü olabilir ve organizasyon bu tür sorunlarla karşılaştığında belirli bir onarım sürecini uygular. Strateji, basitlik ve hızla problemi çözmeyi vurgular.

Karmaşık Durumlar İçin Stratejiler

Karmaşık durumlar, birden fazla çözümün mümkün olduğu ve daha fazla analiz ve uzmanlık gerektiren durumlardır. Organizasyonlar bu tür sorunları çözmek için veri analizi, uzman görüşleri ve kapsamlı araştırmaları içeren stratejiler geliştirirler. Örneğin, bir pazarlama kampanyasının etkisini değerlendirmek için organizasyon veri analizi yapabilir ve uzman pazarlamacılardan fikir alabilir. Bu strateji, karmaşıklıkla başa çıkmayı ve en iyi kararı vermek için gerekli uzmanlığı vurgular.


Karma Durumlar İçin Stratejiler

Karma durumlar, organizasyonlar için karmaşıklık ve belirsizliğin bir arada olduğu durumları ifade eder. Bu tür durumlarla başa çıkmak için organizasyonlar hızlı tepki, deneyimden öğrenme ve esneklik gerektiren stratejiler geliştirirler. Örneğin, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak için organizasyon hızlı bir şekilde strateji değişiklikleri yapabilir ve bu süreçte sürekli geri bildirim alır. Bu strateji, belirsizlik ve hızlı değişikliklerle başa çıkmayı vurgular.


Her bir durum için belirli stratejiler geliştirilmelidir ve organizasyonlar, hangi durumda olduklarını tanımlayarak en uygun stratejiyi uygulamalıdır. Cynefin Modeli, organizasyonlara hangi karmaşıklık seviyesinde olduklarını belirlemede yardımcı olur ve bu stratejilerin seçiminde yol gösterir.

Etkili Karar Vermede Cynefin Modeli'nin Kullanımı

Cynefin Modeli, organizasyonların karmaşıklık düzeylerini anlamalarına yardımcı olduğu gibi, bu karmaşıklık düzeylerine göre kararlar almalarını da destekler.Organizasyonların karar verme süreçlerini daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getirir, bu da uzun vadeli başarılarının anahtarıdır. Modelin kullanımı, organizasyonların sorunları daha iyi tanımlamalarına ve hangi stratejik yaklaşımı benimsemeleri gerektiğini belirlemelerine yardımcı olur.Bu, organizasyonların rekabet avantajı elde etmesine katkı sağlar. Peki, uygulama adımlarımız nasıl olmalı ? 

 1. Karmaşıklığı Anlama: Cynefin Modeli kullanımının ilk adımı, organizasyonların karşılaştığı problemin karmaşıklık düzeyini anlamaktır. Hangi alanda olduklarını belirlemek, doğru yaklaşımı seçmek için temel bir adımdır. Bu, organizasyonların kaynaklarını ve enerjilerini doğru bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olur.


 1. Problemleri Sınıflandırma: Model, organizasyonların karşılaştıkları problemleri beş temel alana sınıflandırma yeteneği sunar: Basit/Bariz, Karmaşık, Komplice, Kaotik ve Boşluk/Geçiş. Her problem türü için farklı bir yaklaşım ve strateji gerektiğini anlamak, etkili karar verme sürecinin temelini oluşturur.


 1. Stratejik Yaklaşımlar Belirleme: Cynefin Modeli, organizasyonlara her bir problem türü için uygun stratejik yaklaşımlar geliştirme konusunda yol gösterir. Örneğin, Basit/Bariz problemler için organizasyonlar, hızlı ve doğrudan çözümlere odaklanmalıdır. Karmaşık problemler ise daha fazla analiz ve uzmanlık gerektirebilir. Model, hangi stratejilerin her bir durumda geçerli olduğunu açıkça belirtir.


 1. Karar Alma Süreçlerini Yapılandırma: Model, organizasyonların karar alma süreçlerini karmaşıklık düzeylerine göre yapılandırma konusunda rehberlik eder. Her problem türü, belirli bir süreç ve uygulama gerektirir. Bu, organizasyonların kararlarını daha bilinçli ve uygun bir şekilde almalarına yardımcı olur.


 1. Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Cynefin Modeli'nin kullanımı, organizasyonların çalışanları arasında karmaşıklığı anlama ve doğru yaklaşımları benimseme konusunda farkındalık oluşturur. Eğitim programları ve iç iletişim araçları, modelin tüm organizasyon içinde benimsenmesine yardımcı olabilir.


 1. Sürekli İzleme ve Uyarı: Karar alma süreçleri dinamik olduğundan, organizasyonlar sürekli olarak problemleri izlemeli ve modelin rehberliği altında uyarlamalar yapmalıdır. Model, organizasyonlara çevresel değişikliklere hızlı ve etkili bir şekilde tepki verme yeteneği kazandırır.

Cynefin Modeli'nin Avantajları 


Cynefin Modeli, karar verme süreçlerinde sağladığı avantajlar ve diğer karar verme modelleriyle karşılaştırılması gereken önemli bir araçtır. Model hem süreç içerisinde faydalı durumlar oluşturur hem de var olan diğer popüler modellere göre size birçok avantaj sağlar. Hadi gelin bunlara beraber bakalım

Karar Verme Süreçlerinde Sağladığı Faydalar

 •  Karmaşıklığı Anlama Yetisi: Cynefin Modeli, organizasyonların karşılaştığı problemlerin karmaşıklık düzeyini anlamalarına yardımcı olur. Basit durumlar için basit çözümler ve karmaşık durumlar için derinlemesine analiz gerektiren stratejiler gibi her bir durum için uygun yaklaşımlar geliştirmelerine yardımcı olur. Bu karmaşıklığı anlama yetisi, organizasyonların daha bilinçli ve etkili kararlar almalarını sağlar.

 • Hızlı Tepki: Model, organizasyonlara kriz anlarında veya kaotik durumlarda nasıl hızlı bir şekilde tepki vereceklerini gösterir. Özellikle çözümsüzlük durumlarında, hızlı ve acil önlemler alarak sorunların daha hızlı çözülmesini sağlar. Bu, organizasyonların krizleri daha iyi yönetmelerine ve olumsuz etkileri en aza indirmelerine yardımcı olur.


 • Stratejik Planlama: Cynefin Modeli, organizasyonların uzun vadeli stratejik planlarını yaparken karmaşıklık düzeyini göz önünde bulundurmalarına yardımcı olur. Her duruma uygun stratejiler geliştirme yeteneği, organizasyonların gelecekteki belirsizliklere daha iyi hazırlanmalarını sağlar.

Cynefin Modeli Ve  Diğer Karar Verme Modelleri 

SWOT Analizi

 •  SWOT analizi, organizasyonların içsel güçlü ve zayıf yönlerini ile dışsal fırsatlar ve tehditleri değerlendirmek için kullanılır. 


 • Cynefin Modeli, SWOT analizine göre daha fazla karmaşıklık ve belirsizlik içeren durumları ele alır. SWOT analizi, genellikle organizasyonun içsel ve dışsal çevresinin daha statik bir değerlendirmesine dayanırken, Cynefin Modeli dinamik ve değişen koşulları daha iyi ele alır.

PESTEL Analizi

 • PESTEL analizi, organizasyonların dış çevresini altı farklı kategoriye (siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal) ayırarak değerlendirmeyi amaçlar.


 • Cynefin Modeli, karmaşıklık düzeyini içeren ve organizasyonların durumu daha dinamik bir perspektifle ele alan bir çerçeve sunar. PESTEL analizi, organizasyonun dış çevresini daha ayrıntılı bir şekilde analiz ederken, Cynefin Modeli daha fazla odaklanılması gereken problemleri belirlemeye yardımcı olur.

Six Sigma

 • Six Sigma, organizasyonların süreçlerini iyileştirmek ve hatasız ürün veya hizmetler sunmak için kullanılan bir metodolojidir.


 •  Cynefin Modeli, organizasyonların karar verme süreçlerini karmaşıklık düzeylerine göre yapılandırırken, Six Sigma süreç iyileştirmeye odaklanır. İkisi arasındaki temel fark, Six Sigma'nın süreç odaklı bir metodoloji olması, Cynefin Modeli'nin ise daha geniş bir karar verme çerçevesi sunmasıdır.

The McKinsey 7-S Framework

 • McKinsey 7-S Framework, organizasyonların farklı bileşenlerini (strateji, yapı, sistemler, beceriler, paydaşlar, paydaşlar ve stil) içeren bir modeldir.


 • Cynefin Modeli, organizasyonların problemleri ve karar verme süreçlerini karmaşıklık düzeylerine göre ele alırken, McKinsey 7-S Framework, organizasyonun genel yapısını ve performansını değerlendirmeye yönelik bir çerçeve sunar. İkisi arasındaki fark, odak noktalarının farklı olmasıdır.


 Cynefin Modeli organizasyonların karmaşıklık, belirsizlik ve değişen koşullarla başa çıkmak için daha esnek bir yaklaşım sunar. Diğer modeller ise genellikle daha spesifik ve disiplin odaklıdır. Organizasyonlar, problemlerine ve hedeflerine bağlı olarak uygun modeli seçerler. Cynefin Modeli, karmaşık durumları ele almak, belirsizlikle başa çıkmak ve hızlı tepki vermek isteyen organizasyonlar için özellikle etkili bir seçenek olabilir.

SON SÖZLER…


Cynefin Modeli, organizasyonların karar verme süreçlerindeki önemini vurgular. Her bir problemi karmaşıklık düzeyine göre ele almak, organizasyonların daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlar. Model, organizasyonların, basit ve karmaşık sorunlar arasında farkı anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, belirsizlik ve kaos dönemlerinde çözümsüzlük stratejileri sunarak organizasyonları kriz anlarında daha iyi hazırlar.


Gelecekte, Cynefin Modeli'nin etkisi artabilir, çünkü iş dünyası sürekli değişir. Organizasyonlar, rekabet avantajını sürdürmek ve geliştirmek için esnek ve hızlı kararlar almak zorundadır. Bu model, organizasyonların değişen koşullara uyum sağlama yeteneklerini artırabilir. Ayrıca, diğer karar verme modelleri ile karşılaştırıldığında Cynefin Modeli iç ve dış faktörlerin nasıl birleştiğini daha iyi anlamaya olanak tanır.


Sonuç olarak, Cynefin Modeli, organizasyonların karar verme süreçlerini geliştirmek ve gelecekteki belirsizliklere hazırlıklı olmak için güçlü bir araçtır. Bu model, organizasyonların sürdürülebilirliklerini güçlendirmeye ve daha iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı olabilir. İş dünyasında karar verme süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmek isteyen organizasyonlar için Cynefin Modeli vazgeçilmez bir kaynaktır.


Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 1. Cynefin Modeli nedir?

 Cynefin Modeli, karmaşık problemleri ele almak ve anlamlandırmak için kullanılan bir çerçevedir.

 1. Etkili karar vermede Cynefin Modeli nasıl kullanılır?

 Cynefin Modeli, organizasyonlara problemin karmaşıklık düzeyine bağlı olarak farklı yaklaşımlar belirlemeleri konusunda rehberlik eder. Model, problemin basit, karmaşık, karmaşık, kaotik veya geçiş dönemi bir alanı temsil ettiğini tanımlar ve her alanda nasıl kararlar alınması gerektiğini belirtir.

 1. Cynefin Modeli'nin avantajları nelerdir?

  Cynefin Modeli'nin avantajları şunlar içerebilir: Karar verme süreçlerini yapılandırma, farklı problemleri anlama, çözümsüzlük stratejileri sağlama ve organizasyonların değişen koşullara daha iyi uyum sağlama yeteneği.

 1. Cynefin Modeli ile diğer karar verme modelleri arasındaki farklar nelerdir?

 Cynefin Modeli ile diğer karar verme modelleri arasındaki farklar, özellikle diğer modellerin odaklandığı konular ve hangi problemlere daha iyi uygun olduğu konusunda ortaya çıkabilir. Örneğin, SWOT analizi organizasyonların dış çevrelerini değerlendirmeye odaklanırken, Cynefin Modeli iç ve dış faktörlerin birleşimini vurgular.

 1. Cynefin Modeli'nin bileşenleri nelerdir?

Cynefin Modeli'nin bileşenleri, Basit/Bariz Alan, Karmaşık Alan, Komplice Alan, Kaotik Alan ve Boşluk/Geçiş Alanı olmak üzere beş temel alandan oluşur. Her alan, farklı problem türlerini temsil eder ve farklı bir yaklaşım gerektirir.


ACM Takımı

Tüm Yazıları
Agile ile ilgili soru sormak
ister misiniz?

Sorunu ilet, ACM Agile danışmanlarımız senin için yanıtlasın.

Evet, soru sormak istiyorum

Yorumlar

Çevik dönüşümü merak ediyor musun?

Evet, seçtiğim sektörde tecrübeli danışmanla iletişime geçmek istiyorum.


Uzmanımıza Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bize Sorun

Merak ettiklerinizi sorun, uzmanlarımız cevaplasın.

Kodu Yenile

Bültene Üye Ol


ARAMA

K.V.K.K. Metni

ACM AGİLE İNTERNET SİTESİ
KVK BİLGİLENDİRME METNİ

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“ACM Agile” veya “Şirketimiz”) olarak, “https://www.acmagile.com” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu ACM Agile İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, “https://www.acmagile.com” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak ACM Agile tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisi https://www.acmagile.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/iletisim Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile internet sitesi üyelik şifreniz https://www.acmagile.com/kayit Agile danışmanlarımız tarafından yazılan blog yazılarına erişim sağlamak, yorum yapmak, yazarlarımız ile iletişime geçmek ve kendi içeriklerinizi oluşturabilmek için ACM Agile internet sitesi üyeliğinizi oluşturmak.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, ACM Agile’ı nereden duydunuz? https://www.acmagile.com/egitimler Eğitim kaydınızı oluşturmak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgileriniz https://www.acmagile.com/uzmanlarimiz Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.
Sektörünüz, e-posta adresiniz https://www.acmagile.com(Çevik dönüşümü merak ediyor musun?) Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, ACM Agile ürün ve hizmetlerini tanıtmak, ACM Agile markası tanınırlığını artırmak.
Ad, soyadı, e-posta adresi, şirket bilgisi ve unvan https://www.acmagile.com ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek.
Ad, soyadı, e-posta adresi Bize görüşlerinizi bildirin


Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, internet sitesi ve reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus ACM Agile’ın denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim hizmet sağlayıcısına (Gmail) aktarmaktadır.

Şirketimiz, kurumsal müşteri olma başvurunuz esnasında veya eğitim katılımcısı olma başvurunuz esanasında toplamış olduğu kişisel verilerinizi, müşteri/eğitim katılımcısı olma başvuru sürecinizin yürütülebilmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile sözleşmesel ilişki kapsamında siz müşterilerimize/eğitim katılımcılarımıza hizmet teminini sağlamak amacıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın yurt dışında mukim dış hizmet sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ACM Agile, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, verilerinizin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zaman aşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde ACM Agile, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ACM Agile’ın sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, ACM Agile sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimiz KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz. İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi: Hande Santur Aslan, 0212 268 78 40, hande.aslan@acmagile.com

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için internet sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Elektronik İleti Metni

PRIVACY NOTICE FOR MEMBERSHIP

Pursuant to this Privacy Notice, we aim to inform the website members about the personal data processing activities conducted by our company; ACM Agile.

 1. Who We Are

  As ACM Agile (“Company” or “Our Company” or “ACM Agile” or “We”) the utmost diligence is shown in accordance with the principles defined in the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and its secondary legislation (“GDPR Legislation”) when processing and protecting the personal data of our website members.

 2. What Data Do We Collect

  Your name/surname, e-mail address, job title, company name and country name are processed in accordance with the GDPR Legislation.

 3. Methods of Obtaining Personal Data, Processing Purpose and Methods

  Your personal data is procured electronically, in compliance with the GDPR Legislation, through the Membership Form, at the moment of website registration process directly by you. The processing of data relies on the legal ground listed within the GDPR Legislation.

  The abovementioned personal data is processed by Our Company in connection with contractual obligation and legitimate interest, in a limited and measured manner, in virtual platforms, automatically or manually to, create your membership, communicate with you, getting your opinions and thoughts, carrying out our corporate communication processes, managing the complaints and requests filed with the Company, in accordance with the GDPR Legislation.

  Our company will not process your personal data without your explicit consent, except for the reasons stated above.

 4. Sharing of Personal Data

  Your personal data listed in this Privacy Notice is shared with in a written electronic format, automatically, the following parties/entities to perform the functions listed under to get your feedbacks through this Form, to communicate with you, conduct commercial activities and operations, to perform legal obligations and duties while being strictly bound by the 5th and 9th Articles of the GDPR, only with our service providers.

  The persons listed are obligated to process, store, and protect your personal data, which forms the foundational relationship between them and Our Company, in a limited and measured manner and in compliance with the relevant GDPR provisions, and the processing done towards your personal data is under the supervision of ACM Agile.

 5. Protection of Personal Data

  Our Company takes the necessary technical and administrative precautions in accordance with the GDPR to ensure the prevention, protection, and security of the access to your personal data by unauthorized persons, erroneous processing of your personal data, disclosure of your personal data, and prevention of the erasure/editing of this data in an unlawful manner.

  Your personal data is housed in electronic medium in accordance with the purpose listed above, authorized persons will have access to the company database and the relevant person’s email accounts.

  In line with data protection principles, we only keep your data for as long as we need it for, which will be at least for the duration of your membership.

  Your personal data is erased, destructed, or anonymized in compliance with the provisions of the GDPR and in accordance with the details described in Our Company’s Procedure for the Protection and Privacy of Personal Data and the Retention and Destruction of Personal Data.

  In cases where your personal data is damaged due to a hostile attack against the physical archives and/or the servers and/or other systems of ACM Agile, or access/disclosure is gained by third parties, Our Company shall notify the relevant authorities in accordance with Article 55 of the GDPR, including the competent and authorized personal data protection authority, in accordance with Article 33 of the GDPR detailing breach notification rules.

 6. Right to be Informed

  In accordance with the relevant provisions detailed in Article 13 and 14 of the GDPR, the right to be informed can be initiated by the data subject and/or user by contacting Our Company of purposes of:

  Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

  Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

  Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

  Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

  Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

  You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

  If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at hande.aslan@acmagile.com.

  We may update this Privacy Notice from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. Any updates will be posted on our website, and we recommend checking it periodically.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi

ACM AGİLE E-BÜLTEN ÜYELERİNE YÖNELİK AYDINLATMA BEYANI

ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “ACM Agile”) olarak siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu ACM Agile E-Bülten Üyelerine İlişkin Aydınlatma Beyanı (“Aydınlatma Beyanı”) ile birlikte Şirketimiz’in ACM Agile E-Bülten üyelerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

  ACM Agile tarafından, adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden ACM Agile Bülten’e Kayıt Ol sayfası aracılığıyla doğrudan siz e-bülten üyelerimizden KVKK’ya uygun olarak elde edilmektedir. 

  Söz konusu kişisel verilerinize ilişkin olarak ACM Agile’ın veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

  Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
  Ad/Soyadı Siz E-Bülten üyelerimize hitap edilebilmesi, istek, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi.   KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.
  E-posta  E-Bülten gönderimini ve açık rızanız dahilinde ACM Agile adına diğer ticari elektronik iletilerin iletilmesi, Şirketimiz’in ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak ve ACM Agile markası tanınırlığını artırmak, pazarlama ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi. KVKK Md. 5/2 (f), veri sorumlusunun meşru menfaati.

  ACM Agile yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ilgili amaçlarla ve bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda otomatik yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

  Şirketimiz ile doğrudan ya da üçüncü kişiler aracılığı ile dolaylı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz’in organizasyon ve yönetişim yapısı gereği ve ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yürütülmesi, hizmet verebilmesi, hizmet alabilmesi, iş birliği kurabilmesi, resmi işlerini yürütebilmesi, akdettiği sözleşmeleri ifa edebilmesi, siz e-bülten üyelerimize bültenin gönderimini sağlamak ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer hukuka uygunluk sebepleri ile bağlı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde dış hizmet sağlayıcılarımız ile elektronik veya fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup ACM Agile’ın denetimindedir. Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

  Şirketimiz, siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel verilerinizi ACM Agile E-Bülten ve diğer ticari elektronik iletilerin gönderilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rızanız dahilinde ACM Agile’ın dış hizmet sağlayıcılarına (Drive, Inbox, Next4biz) aktarmaktadır.

  Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurt dışında mukim üçüncü kişilere (Gmail) aktarmaktadır.

  Şirketimiz, toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

 5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

  Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

  Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan veri tabanı ile yalnızca bu kişilerin ve ilgili departman yetkililerinin e-posta kutularında, (ii) Fiziki ortamda: Yalnızca ACM Agile’ın E-Bülten ve ticari elektronik iletiler ile ilgili süreçlerini yöneten yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

  ACM Agile E-Bülten üyelerimize ait kişisel veriler Pazarlama departmanının dosyasında ve yetkili kişilerin e-posta kutularında, ACM Agile E-Bülten üyeliğinizi sona erdirene kadar ve her hâlükârda yasal düzenlemeler gereği E-Bülten üyeliğinizin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.

  ACM Agile’ın fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 6. Bilgi Edinme Hakkınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

  Bilgi edinme formunu Şirketimiz’in KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz.

  Hande Santur Aslan 0212 268 78 40 hande.aslan@acmagile.com

  İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

  Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler siz ACM Agile E-Bülten üyelerimize bildirilecektir.

  ACM Agile Danışmanlık Anonim Şirketi